Provozní řád

Provozovatel ( majitel ) hřiště: Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, Stříbro
tel. 374 801 111
 
Správce hřiště:

Správa majetku města Stříbra, s.r.o
Nerudova 1009
349 01 Stříbro

IČ: 26318903
DIČ: CZ26318903
číslo účtu: 167 397 898/0300

  Jan ŠŮCHA
tel. 602 614 084        jansucha26@gmail.com

I. Všeobecná ustanovení
1. Víceúčelové hřiště je majetkem města Stříbra a je provozován Správou majetku města Stříbra,s.r.o., Nerudova 1009 Stříbro 34901.

2. Slouží zejména pro
     a) v zimním období :
         - bruslení veřejnosti
         - využití ledové plochy pro jednotlivce i kolektivy
         - bruslení pro předškolní a školní mládež
         - činnost oddílů ledního hokeje, krasobruslení apod.
b) v letním období je zimní stadion bez ledové plochy a je zde položená plocha plastová,ta může být  využívána na:
       - hokejbal,inline hokej,florbal a různé míčové hry      
       - volné bruslení na in-line bruslích

3. Mimo stanovenou provozní dobu je víceúčelové hřiště uzavřeno a vstup do sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán. Vstup do areálu otvírá a zavírá denně správce dle provozních hodin.

4. Vstup pro návštěvníky víceúčelového hřiště je umožněn brankou z ulice Palackého ( směr park ), kde je umístěno i provizorní parkoviště. Další možný vstup je z prostor TJ Baník Stříbro, tento vstup je umožněn pouze ze souhlasem provozovatele.

5. Studenti a žáci škol užívající hřiště v rámci tělesné výchovy jsou povinni se řídit provozním řádem, odpovědnost za sportující přebírá jejich vyučující, případně trenér.

6.  Veřejnost se řídí pokyny správce víceúčelového hřiště.

7. V celém areálu je nutné zachovávat pořádek a čistotu.

8. Je zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.

9. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat objekt chlazení ledové plochy, jednotlivých sociálních zázemí, hokejových mantinelů,vybavení a zařízení sportoviště,  oplocení, hracího povrchu sportoviště.

10. Je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty na plochu víceúčelového hřiště.

11. Vstup na sportovní plochu je povolen pouze ve sportovní obuvi k tomu určené – ledová plocha – brusle, ostatní plocha – sportovní obuv.

12. Při volném bruslení je zakázáno vstupovat na ledovou plochu s hokejkami a puky, bruslaři se pohybují dle pokynů dozoru.
Doporučuje se: dětem do 10 let doprovod rodičů nebo zák. zástupce a ochranná přilba, všichni bruslící jsou žádáni o maximální ohleduplnost zejména vůči malým bruslařům a začátečníkům.Pří volném bruslení s hokejkami je povinná helma. 

13. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat oplocení areálu.

14. V celém sportovišti je zakázána jízda na kole a ostatních prostředcích.Kola se odkládají ve vymezeném prostoru ve vstupu do areálu, provozovatel za odložená kola neručí.

15. Pro veřejnost je k dispozici mobilní WC umístěné u vchodu do areálu.

16. Lékárnička je umístěna u správce víceúčelové plochy.

17. Úpravy víceúčelového hřiště včetně osvětlení hrací plochy jsou plně v kompetenci správce hřiště. Po signálu správce hřiště musí všichni návštěvníci opustit ledovou plochu.

18. Úklid a údržbu sportoviště provádí správce hřiště, údržba a opravy v areálu jsou dle potřeby prováděny provozovatelem nebo odbornou firmou. Kontrola vybavení a zařízení sportoviště se provádí jednou týdně. Každou závadu je neprodleně nutné hlásit správci hřiště.

II. Provozní doba
1. V době pro veřejnost a sport. organizace lze sjednat s provozovatelem sportovního areálu rezervační hodiny pro sportoviště. V případě zájmu o pronájem sportoviště kontaktujte prosím tel. číslo 602 614 084.


III. Ceny vstupného
1. Sportovní plocha je zájemcům pronajímána za stanovený poplatek. 

2. Správce vydá proti zaplacení poplatku platícímu zákazníku vždy doklad o zaplacení. Poplatek se hradí vždy předem.
    
3. Při pořádání vyhrazených akcí bude areál předán provozovateli v odpovídající čistotě a bez poškození, případné závady budou ihned hlášeny provozovateli hřiště nebo odpovědnému pracovníkovi – správci víceúčelové plochy.

PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY
2500,- / hod.
cena pronájmu je platná od 1.1.2023

Vstupné:
dospělí 100,-Kč
děti od 5 do 18 let 50,-Kč
děti do 5 let vstup zdarma
školy 20,- Kč
senioři 50,- Kč

IV. Povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník nebo účastník organizované akce je povinen se řídit tímto provozním řádem a pokyny pracovníků provozovatele tak, aby nezpůsobil úraz, neohrozil sám sebe nebo ostatní návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení víceúčelového hřiště.

2. Za způsobení škody na zařízení a vybavení areálu odpovídá návštěvník, v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.

3. Za úraz a škody na zařízení a vybavení areálu v případě konání organizované akce na víceúčelové ploše odpovídá subjekt, který akci pořádá. Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za úrazy vzniklé při veřejném bruslení a za úrazy způsobenými porušením provozního řádu.

4. Návštěvníkům i sportujícím je zakázáno znečišťovat areál vnášením a odkládáním předmětů a odhazováním odpadků, které se sportovní činností nesouvisejí. Odpadky se ukládají na místa k tomu určené.

5. Vstup na ledovou plochu není povolen bez bruslí. Výjimka platí pro rodiče malých dětí v době bruslení pro veřejnost a dozor při organizovaných akcích. Obuv musí být řádně očištěna, aby nedošlo k znečištění hrací plochy. Děti do 6 let mohou bruslit jen v doprovodu.

6. Vstup na plochu víceúčelového hřiště je zakázán osobám, které se s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou po ploše bezpečně pohybovat, dále osobám podnapilým nebo osobám jevícím známky požití jiné návykové látky. V uzavřených prostorách areálu a v těsné blízkosti ledové plochy je zakázáno kouření.

7. Návštěvník, který závažně porušuje provozní řád může být pracovníkem provozovatele vykázán, pokud dále porušuje provozní řád, může být akce ukončena bez nároku na vrácení vstupného nebo zaplaceného pronájmu víceúčelové plochy.

8. Každý bruslící návštěvník musí před vstupem na kluziště zaplatit stanovené vstupné. Doklad o zaplacení vstupného musí návštěvník uchovat po celou dobu pobytu v areálu pro případ kontroly.

9. Při každé úpravě plochy musí návštěvníci na výzvu pracovníka provozovatele opustit plochu, po ukončení úpravy se mohou vrátit a pokračovat ve sportovní činnosti. V době úpravy ledové plochy je návštěvníkům zakázáno otevírat jakékoliv vstupy na hrací plochu, vhazovat na led jakékoliv předměty a zdržovat se v blízkosti mantinelů.

10. Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor určených správci víceúčelového hřiště – do prostor strojovny, úschovy technických prostředků apod.

11. V případě provozní havárie, požáru a dalšího ohrožení jsou všichni návštěvníci podle pokynů pracovníků provozovatele – správce víceúčelového hřiště opustit okamžitě prostor  areálu.

V. Odpovědnost provozovatele
1. Provozovatel nezajišťuje ve sportovním areálu zdravotní dozor. 

2.  V případě úrazu dle povahy úrazu zavolá buď pohotovostního lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu. Drobná poranění ošetří pracovník provozovatele na místě. O ošetření bude proveden záznam.

3. Provozovatel neručí za volně uložené věci návštěvníků v prostorách areálu, za škodu či zcizení věcí návštěvníků sportoviště.

Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem před vstupem do areálu víceúčelového hřiště. Vstupem do sportovního areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

VI. Důležitá telefonní čísla

V případě úrazu, požáru, poškození hřiště, porušování provozního řádu se obraťte na tato telefonní čísla:

Integrovaný záchranný systém: 112
Hasiči:  150
Policie ČR:   158
Policie Stříbro:  374 622 231
Záchranná služba: 155
Lesy města Stříbra s.r.o. 374 622 504

Ve Stříbře dne 1.ledna 2022.